Trang chủ
Thông tin công ty
Dịch vụ
Thống kê
Cổ đông
Trung tâm thông tin
Khách hàng
Liên hệ
       Skip Navigation LinksTrang chủ > Liên hệ > Khai thác
  
Thông tin không vận đơn
Thông tin không vận đơn
Đại lý
Đại lý
Đăng nhập
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cảng Hàng hóa Hàng không SCSC trao tặng máy thở ECMO cho Bệnh viện Thống Nhất
Thông Báo V/v Qui định đối tượng ra vào nhà ga hàng hóa SCSC
Cấp , đổi thẻ KSAN SCSC năm 2022-2023
       Phòng Khai thác   

Phó Tổng Giám Đốc

Giám Đốc Khai Thác

Ông Nguyễn Thái Sơn
Điện thoại: (84-28) 39487258
Di động: 0909933500
Email: sonnt@scsc.vn; ops@scsc.vn
SITA: SGNSCXH

Trưởng Phòng Khai Thác

Ông Mai Hữu Duy Thức
Điện thoại: (84-28) 39976930 - Số nội bộ: 7704
Di động: 0903903557
Email: thucmhd@scsc.vn ; ops@scsc.vn

Phó Phòng Khai Thác

Ông Ngô Trịnh Kiến Khiêm
Điện thoại: (84-28) 39976930 - Số nội bộ: 7702
Di động: 0903834246
Email:khiemntk@scsc.vn;ops@scsc.vn

Thông tin Công ty

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn (SCSC)
30 Phan Thúc Duyện – Phường 04, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh – Việt Nam
Điện thoại: (84-28) 39976930 (10 số)
Fax: (84-28) 39976840
Email: ops@scsc.vn
Website: www.scsc.vn
SITA: SGNSCXH

FFM hàng nhập và hàng xuất

Vui lòng gửi đến địa chỉ: SGNSCXH or fwb@scsc.vn

FWB và FHL

Vui lòng gửi đến địa chỉ: SGNSCXH orfwb@scsc.vn

Điện FFM/8; FWB/16; FHL/4 phải được gởi vào hệ thống Hải quan (NSW) trước khi chuyến bay đến. Địa chỉ Sita của Hải quan: HANCPXH (SITA) or HANSWXH (ARINC)

Bộ phận hàng xuất - Email: export@scsc.vn - SITA: SGNCEXH

Trưởng Bộ phận hàng xuất

Ông Nguyễn Hữu Hi ếu

Điện thoại: (84-28) 39976930 - Số nội bộ: 7707

Di động: 0903263626

Email: hieunh@scsc.vn

Ông Huỳnh Đăng Khoa

Điện thoại: (84-28) 39976930 - Số nội bộ: 7707

Di động: 0938885575

Email: khoahd@scsc.vn

Tổ Tài liệu hàng xuất

Email: expdoc@scsc.vn

SITA: SGNCEXH

Hotline: 0909748766

Bà Nguyễn Thị Làn

Điện thoại: (84-28) 39976930 - Số nội bộ: 7741/ 7743
Di động: 0987480786
Email: lannt@scsc.vn

Bà Đặng Thị Tuyết Lan

Điện thoại: (84-28) 39976930 - Số nội bộ: 7741/ 7743

Hotline: 0912112775

Email: landtt@scsc.vn

Hotline hàng xuất

- Tổ chất xếp: 0906823188 - 0909233700

0909358533 - 0707404188

- Tổ tiếp nhận: 0932036188

- Tổ Đặc Biệt: 0902304188

Bộ phận hàng nhập - Email: import@scsc.vn - SITA: SGNCIXH

Trưởng Bộ phận hàng nhập

Ông Phạm Ngọc Thiên

Điện thoại : (84-28) 39976930 - Số nội bộ: 7705

Di động : 0909992682
Email: thienpn@scsc.vn

Ông Chu Qu ốc Trung
Điện thoại : (84-28) 39976930 - Số nội bộ: 7705
Di động : 0905766555
Email: trungcq@scsc.vn

- Hotline tổ khai thác hàng nhập: 0932000449

- Hotline tổ phát hàng nhập: 0902547188

Tổ trưởng tổ tài liệu hàng nhập và tổ phục vụ khách hàng (Tracing)

Bà: Khương Thúy Kiều

Điện thoại: (84-28) 39976930 - Số nội bộ: 7716

Di động: 0902350838

Email: kieukt@scsc.vn

Quản lý tổ Tài Liệu Hàng Nhập

Email: impdoc@scsc.vn

SITA: SGNCIXH

Ông Lê Trung Thành

Điện thoại : (84-28) 39976930 - Số nội bộ: 7723

Di động : 0919465666

Email: thanhlt@scsc.vn

Bà Văn Thị Nguyên

Điện thoại: (84-28) 39976930 - Số nội bộ: 7723

Di động: 0907144000

Email:nguyenvt@scsc.vn

Quản Lý tổ Phục Vụ Khách hàng (Tracing)

Email: tracing@scsc.vn

SITA: SGNFKXH

Fax: (84-28) 39487260

Hotline: (84) 938213188

Bà Đoàn Thanh Minh
Điện thoại: (84-28) 39976930 - Số nội bộ: 7724
Di động: 0986545044
Email: minhdt@scsc.vn

Bà Trương Ngọc Hiếu

Điện thoại: (84-28) 39976930 - Số nội bộ: 7726

Di động: 0903738037

Email: hieutn@scsc.vn

Tổ trưởng tổ thương vụ

Bà Trần Thu Trang

Điện thoại: (84-28) 39976930 - Số nội bộ: 7727

Di động: 0918695945

Email: trangtt@scsc.vn

Bộ phận Ramp - Email: ramp@scsc.vn - SITA: SGNCRXH

Trưởng Bộ phận Phục Vụ Sân Đỗ (Ramp)

Ông Đ ỗ Minh Quảng
Điện thoại : (84-28) 39976930 - Số nội bộ: 7739/ 7740

Di động : 0977618689
Email: quangdm@scsc.vn

- Hotline Bộ Phận Ramp: 0909733252

- Hotline Xe Ramp 1: 0906320188

- Hotline Xe Ramp 2: 0707019188